14 Day Free Evaluation

Enter your details below and a member of our Client Service team will set up an evaluation specific to your markets and categories.

×

Dienstvoorwaarden

1. Aanvaarding van Contract

Dit document beschrijft een wettelijke overeenkomst tussen u en Brand View. Gelieve deze voorwaarden aandachtig door te lezen voordat u deze website bekijkt. Door toegang tot deze site, deze te bekijken, er doorheen te browsen en/of te gebruiken, erkent u dat u de voorwaarden gelezen en begrepen hebt, en u ermee instemt zich aan de voorwaarden te houden en te schikken aan alle wetten en reglementen die hierop van toepassing zijn. Als u het niet eens bent met deze voorwaarden, gelieve deze site dan niet verder te bekijken.
2. Gebruik van de Website

Het ter beschikking gestelde materiaal op deze site wordt door de wet beschermd, inclusief, maar niet beperkt tot, de wetten betreffende copyright van het Verenigd Koninkrijk en internationale verdragen. Deze website is onder de controle van en wordt beheerd door Brand View vanuit diens kantoren in het Verenigd Koninkrijk. Brand View wijst er niet op dat materialen op de website geschikt of beschikbaar zijn voor gebruik in andere plaatsen, en toegang hiertoe in gebieden waar de inhoud illegaal is, is verboden. Zij die verkiezen om toegang te krijgen tot deze website vanuit iedere andere locatie doen dit op eigen initiatief en zijn verantwoordelijk voor inschikkelijkheid met de lokale wetten die hierop van toepassing zijn.

3. Beperkingen in het Gebruik

Het copyright in alle materiaal dat beschikbaar is op deze website is in het bezit van Brand View of degene die het materiaal ontworpen heeft. Behalve in geval dat het hierin aanbevolen is, mag niets van dit materiaal op deze site worden gekopieerd, nagemaakt, verspreid, heruitgegeven, gedownload, vertoond, gepost of uitgezonden in eender welke vorm of door eender welk middel, inclusief, maar niet beperkt tot, elektronisch, mechanisch, door fotokopiëren, opname, of anderszins, zonder schriftelijke toestemming vooraf van Brand View of de eigenaar van het copyright. Ieder gebruik van deze materialen op iedere andere website of netwerk computeromgeving voor welk doel dan ook is verboden. Toestemming wordt verleend om de materialen te vertonen en downloaden voor uw persoonlijke, niet commerciële gebruik alleen, mits u de materialen niet wijzigt en u iedere aanspraak op copyright, merktekens en andere eigendomsclaims behoudt zoals die in de materialen zijn bevat. Deze toestemming eindigt automatisch als u één of meerdere van deze Voorwaarden schendt. Bij eindiging ervan, moet u onmiddellijk alle gedownloade en geprinte materialen vernietigen die u verkregen hebt van deze website.
U mag ook, zonder de schriftelijke toestemming van Brand View, geen materiaal “spiegelen” of kopiëren dat bevat is op deze website op iedere andere server. Ieder niet toegestaan gebruik van materiaal bevat op deze website kan copyright wetten, handelsmerk wetten, wetten betreffende privacy en publiceren (inclusief, zonder beperking, de Wet op de Bescherming van Data van 1998), en reglementen en wetten betreffende communicatie, schenden.

4. Links naar andere Websites

Links naar websites van derden worden enkel voor uw belang aangeboden. Als u deze links gebruikt, dan verlaat u de site van Brand View. Brand View controleert niet actief al deze sites van derden, heeft geen controle op en is niet verantwoordelijk voor deze sites of de inhoud ervan. Daarom onderschrijft of maakt Brand View geen aanbevelingen aangaande een andere site die wordt gelinkt op onze site, of aangaande informatie, software of andere producten of materialen die men daar aantreft, of resultaten die wellicht verkregen kunnen worden door de andere sites te gebruiken. Als u besluit om toegang te krijgen tot één of meerdere gelinkte websites van derden, doet u dit geheel op eigen risico.

5. Onze Uitzendingen

Alle materiaal, informatie of elk idee dat u overbrengt op of post op deze website op welke manier dan ook, zal worden beschouwd en behandeld als niet-vertrouwelijk en niet in eigendom, en kan verspreid worden of anders gebruikt worden door Brand View of diens dochterondernemingen voor eender welk doel dan ook, inclusief, maar niet beperkt tot, het ontwikkelen, fabriceren en op de markt brengen van software en andere producten enkel naar goeddunken van Brand View. Het voorgaande ten spijt, zal alle persoonlijke data die toevertrouwd is aan Brand View worden behandeld in overeenkomst met diens Privacy Beleid.
Onwettig, bedreigend, lasterlijk, smadelijk, obsceen, schandelijk, opruiend, pornografisch of profaan materiaal, of ander materiaal dat civiele of criminele aansprakelijkheid zou kunnen doen ontstaan onder de van toepassing zijnde wetten, en materiaal dat tegenstrijdig is met gepubliceerde richtlijnen van de overheid aangaande gebruik van het web binnen het Verenigd Koninkrijk of het land vanwaar u toegang verkrijgt tot het web, mag niet worden gepost of overgebracht naar of van deze website.

6. Afstandsverklaring

De materialen en diensten die op deze website beschikbaar worden gesteld, bestaan “in de staat waarin en hoe en waar het zich bevindt”, zonder garanties van welk soort dan ook, inclusief, maar niet beperkt tot, garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, contractuele voorwaarden, of zonder inbreuk op intellectueel eigendom. Brand View biedt verder geen garantie voor de accuratesse of volledigheid van de materialen of diensten van deze website. Brand View kan veranderingen aanbrengen aan de materialen en diensten van deze website, of aan de producten en de prijzen daarinbeschreven, op ieder moment en zonder kennisgeving. De materialen en diensten op deze site zijn mogelijk niet meer van kracht, en Brand View verplicht zich er niet toe om de materialen en diensten op deze website te updaten.

7. Beperking van aansprakelijkheid

In geen geval van, inclusief, maar niet beperkt tot, nalatigheid, zullen Brand View, diens leveranciers, of andere derden zoals genoemd op deze site aansprakelijk zijn voor directe, indirecte, bijzondere, incidentele of resulterende schade, inclusief, maar niet beperkt tot, verloren winst, verloren data of onderbreking van zaken, die voortvloeien van het gebruik, het niet in staat zijn om te gebruiken, of het resultaat van het gebruik van deze site, websites gelinkt aan deze site, of de materialen of informatie of diensten bevat in iedere van of alle dergelijke sites, of gebaseerd op garantie, contract, onrecht of een andere wetstheorie en of Brand View of diens vertegenwoordigers op de hoogte gebracht zijn van de mogelijkheid van dergelijke schade of niet.

8. Voorwaarden van Herziening Diensten

Brand View kan deze voorwaarden op ieder moment herzien door deze posting te updaten. Door toegang te krijgen tot deze website, er doorheen te browsen of deze te gebruiken, bent u het ermee eens dat u zich verplicht aan iedere dergelijke herziening, en zou daarom deze pagina van tijd tot tijd moeten bezoeken om de voorwaarden die op dat moment van toepassing zijn te herzien, omdat deze verplichtend zijn voor u. Bepaalde voorzieningen in deze voorwaarden kunnen worden achterhaald door nadrukkelijk aangewezen wettige aankondigingen of voorwaarden die zich op bepaalde pagina’s van deze website bevinden.